Privacybeleid

Dacomex B.V. Dacomex B.V., gevestigd aan Provincialeweg 46 4695 RK Sint-Maartensdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.dacomex.nl/
Provincialeweg 46
4695 RK Sint-Maartensdijk
+31(0)166662550

M. van Damme is de Functionaris Gegevensbescherming van Dacomex B.V. Hij is te bereiken via info@dacomex.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dacomex B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dacomex B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het voldoen aan onze wederzijdse zakelijke en contractuele verplichtingen.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- Dacomex B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
- Het afhandelen van betalingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dacomex B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden door Dacomex B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de administratie voor maximaal 7 jaar. Dacomex B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Delen van persoonsgegevens met derden
Een overdracht van uw gegevens aan derden vindt uitsluitend plaats op de bij wet voorgeschreven wijze en alleen met het oog op het zakendoen, zo nodig ook in derde landen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dacomex B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dacomex.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dacomex B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dacomex B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dacomex.nl

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Dacomex B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dacomex B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Dacomex B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar.